Vedtægter

§.1.     Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Vejlø Håndbold. Foreningens hjemsted er Næstved kommune. 

§.2.     Foreningens formål
Foreningens formål er ved håndbold og anden kulturel virke at skabe samvær, trivsel og fælles oplevelser som tilgodeser medlemmernes behov og interesser. Samt styrke det frivillige foreningsarbejde og skabe engagerede fællesskaber. 

§.3.     Foreningens medlemskab
Foreningen er medlem af DGI Storstrømmen - Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. 

§.4.     Optagelse af medlemmer
Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, der betaler et kontingent fastsat af bestyrelsen og som kan tilslutte sig foreningens formål.

Foreningens medlemmer har ikke krav på foreningens formue og er kun forpligtiget med sit kontingent. 

§.5.     Udmeldelse – eksklusion
Medlemskab kan bringes til ophør når der ikke er betalt kontingent eller hvis man udviser en adfærd som kan skade foreningen, en sådan udelukkelse kan medlemmet anke og få sin sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling. 

§.6.     Æresmedlemmer
Personer, som har ydet en særlig indsats for Vejlø Håndbold kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer.

§.7.     Kontingent
Fastsættes af bestyrelsen for 1 år af gangen. Kontingentet opkræves forud og er bindende. 

§.8.     Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes gennem annoncering i dags- eller ugepressen med mindst 14 dages varsel.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der er stemmeret fra alle aktive og passive medlemmer som er fyldt 14 år. Børn under 14 år bliver hørt på medlemsmøder.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmer, der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.

Der foretages skriftlig afstemning når blot et medlem fremsætter ønske herom. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog kræves der ved vedtægtsændringer et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Alle valg er for en 2-årig periode, undtagen valg af suppleanter som gælder et år.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, hvor 2 vælges på lige år og 1 vælges på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. Revisor vælges på lige år. 

§.9.     Foreningens regnskabsår
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og skal fremlægges i revideret udgave på den ordinære generalforsamling. 

§.10.   Bestyrelsen
Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold overfor myndigheder og organisationer.

Bestyrelsen afholder møder efter behov, men skal afholde bestyrelsesmøde hvis et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom. Bestyrelsen fører forhandlingsreferat af sine møder. 

§.11.   Tegningsret
Vejlø Håndbold tegnes i det daglige af formanden og kassereren. Kassereren disponerer alen over foreningens likvide midler.

Foreningens bestyrelse samt de enkelte medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen lovligt indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter alene med dens respektive formue. 

§.12.   Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis bestyrelsen finder anledning dertil og skal afholdes hvis 2/3 af bestyrelsen eller 30 % af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom.

Bestyrelsen skal da inden 30 dage regnet fra modtagelse af den skriftlige anmodning indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling.

Herefter gælder samme regler omkring tidsfrister, annoncering og stemme flertal.

I annonceringen skal det klart fremgå hvilket emne/emner som skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

§.13.   Vedtægtsændringer
Kan kun behandles på den ordinære generalforsamling og skal vedtages med 2/3 stemmeflertal. 

§.14.   Foreningens ophør
Beslutning om foreningens opløsning kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Stemmer mere end 50 % men ikke 2/3 for en opløsning kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, her kan en opløsning vedtages med simpelt stemmeflertal.

Ved foreningens ophør tilfalder foreningens aktiver, formue og materialer et almennyttigt formål i lokalsamfundet.

Vejlø Håndbold | CVR: 32179797  | vejlohandbold@hotmail.com